תנאי השימוש באפליקציית WePay

1. השירות

אפליקציית WePay של We Pay Financial Services Ltd. ("WePay"/"הארנק"/"החברה"), מספקת שירות המאפשר העברת כספים בין אנשים ו/או תשלום לבתי עסק רשויות ומוסדות, ע"י טעינת הארנק ופריקתו באופנים שונים, לרבות באמצעות חיוב כרטיס האשראי/הבנק של שולח הכסף אל הארנק, וזיכוי חשבון WePay של מקבל הכסף בארנק.

2. הצטרפות

(1) ידוע לך ששימוש באפליקציה יהווה ראיה להסכמה להוראות ולתנאים שלהלן והתחייבות לפעול לפיהם.
(2) בעת הצטרפות לשירות תבוצע הרשמה על בסיס תהליך "הכר את הלקוח"\"KYC" הנדרש רגולטורית בהצטרפות לשירות לשם יצירת פרופיל אישי. במסגרת ההצטרפות יידרשו ממך פרטים לרבות, שם פרטי, שם משפחה, מספר טלפון נייד, פרטי כרטיס אשראי לחיוב, פרטי חשבון בנק לזיכוי וכתובת דואר אלקטרוני פעילה הנמצאת ברשותך. WePay רשאית לקבוע מעת לעת דרכי זיהוי נוספות או אחרות. בעת הרישום יש למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים - מילוי הפרטים יהווה ראיה לאמתותם ונכונותם.
(3) הנתונים שמסרת בעת ההרשמה יישמרו במאגרי מידע של חברת פאיימי בע"מ (להלן: "חברת הסליקה"). אין חובה על-פי חוק למסור את המידע וWePay- לא תעשה בפרטיך שימוש, אלא לשם מטרות השירות.
(4) שימוש בשירות יהווה אישור כי המכשיר באמצעותו מוגשת הבקשה משמש את המשתמש באופן בלעדי, הוא נמצא ברשות המשתמש דרך קבע ומוגן בקוד נעילה, הידוע רק למשתמש.
(5) בכל מקרה בו המכשיר אינו מוגן בקוד או נמסר לצד שלישי, וכן במקרה של אובדן המכשיר או גניבתו- המידע חשוף לצפיית גורמים שאינם מורשים לכך והנך נדרש להודיע ל- Wepay בטלפון051-5656405 בהקדם האפשרי ובסמוך לאובדן המכשיר על כך, על מנת שWePay- תחסום את חשבונך.
(6) על מנת למנוע את חשיפת המידע, באפשרותך לפנות ולדווח לWePay- בטלפון051-5656405 בכל מקרה של אובדן המכשיר או גניבתו. WePay תנתק את השירות מכל מכשירי המשתמש הרשומים אצל WePay. לאחר מכן ניתן לשוב ולהירשם לשירות באמצעות מכשיר חלופי.

3. חשוב לדעת

כחלק מהצטרפותך, את/ה רשאי/ת לטעון את הארנק בסכום קטן כדי לתרגל ולבחון את השימושים בארנק. (1) לאחר מתן הוראת טעינת כסף באפליקציה - תשלח הודעה באפליקציה לטעינת הכספים.
(2) חל איסור מוחלט לעשות שימוש בשירות לשם העברה של כסף, רכישה או תשלום עבור כל עסקה, מוצר או שירות אשר הנם בניגוד לדין, לנוהג או לתקנת הציבור - משתמש העובר על איסור זה צפוי לעונשים הקבועים בחוק ומתחייב לשפות את WePay בגין כל נזק שייגרם ל-WePay כתוצאה מפעולות אלו או כוונת המשתמש לנקוט בפעולות אלו.
(3) מרגע שניתנה הוראת תשלום באפליקציה, לא ניתן לבטל את ההוראה.
(4) בכל עת ניתן לשנות את פרטי כרטיס האשראי לחיוב וחשבון הבנק לזיכוי באמצעות תפריט ההגדרות באפליקציה. היה ובחרת לשנות או להחליף את כרטיס האשראי המשויך לאפליקציה, את\ה עשוי\ה להתבקש לענות על מספר שאלות שמטרתן הגנה על פרטיותך וחשבונך מהונאות או שימוש לרעה, ובהן, בין היתר, שאלות לווידוא זהותך, סיבת ההחלפה או השינוי, תוקף השינוי, וריענון פרטי הזהות וההזדהות שלך.
(5) ככל שהמשתמש יבחר להחליף מכשיר, למכרו או להעבירו לאחר, יש למחוק את האפליקציה מהמכשיר. התהליך האמור בסעיף 5 לעיל יחול גם במקרה של החלפת מכשיר או מספר טלפון או כתובת דוא"ל המשמשים לזיהוי בתהליך ההצטרפות.

4. שימוש

(1) הזכות לעשות שימוש בשירות היא אישית ומיועדת למטרות פרטיות ואישיות בלבד ואינה ניתנת להעברה. ככל שמשתמש נוסף מעוניין לעשות שימוש בשירות, יהיה עליו להוריד ולהתקין Download and Install את האפליקציה למכשיר שברשותו.
(2) השימוש בשירות ייעשה על פי דין בתום לב ובדרך מקובלת.
(3) על המשתמש לשמור בסודיות על הסיסמא אשר הוא עושה בה שימוש במסגרת האפליקציה.
(4) חל איסור לגבי המשתמש או מי מטעמו: (1) להשתמש באפליקציה לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית, בלתי-מורשית, מטרה הנוגדת את תקנת הציבור, או לעשות באפליקציה כל שימוש לרעה או שימוש לא סביר ביחס למטרות שלהן נועדה האפליקציה; וגם (2) לפגוע או לשבש את פעולת האפליקציה; וגם (3) לעקוף את כל האמצעים בהם משתמש WePay על מנת להגן על פרטיות המשתמשים; וגם (4) ליצור מאגר מידע על-ידי הורדה ואכסון שיטתיים של כל או חלק מהתוכן, לרבות ומבלי למעט, באמצעות כלים אוטומטיים וטכנולוגיות לסריקת מידע, כריית מידע ואחזור אוטומטי או איסוף של מידע מתוך האפליקציה; וגם (5) להעביר או להנגיש בכל דרך אחרת בקשר לאפליקציה כל וירוס (virus) תולעת (worm), סוס טרויאני, באג, רוגלה (spyware), נוזקה (malware), וכל קוד מחשב, קובץ, יישום או תוכנה אחרים העשויים להזיק או שנועדו להזיק לפעילות האפליקציה; וגם (6) הפרת הוראות תנאי שימוש אלה.

5. WePay רשאית לפנות אל המשתמש בכל עת על מנת לברר כל פרט בנוגע לשימוש בקשר עם האפליקציה; המשתמש ישתף פעולה עם WePay ויספק לה כל מידע הנדרש לו בקשר עם השימוש באפליקציה.

6. באפליקציה עשויים לפעול יישומים הצוברים מידע על פעילות המשתמש ומנתחים אותו לצורך שיפור השירות, בקרת ומניעת שימושים לרעה, או לשם הצעות ערך שונות למשתמש.

7. אחריות WePay
(1) WePay אינה אחראית ולא תוחזק כמי שידעה או שהיה עליה לדעת לגבי העסקה אשר לגביה נשלח התשלום ("עסקת היסוד");
(2) השימוש בשירות כפוף לדין. בעצם ההצטרפות לשירות המשתמש מוחזק כמי שעושה בו שימוש לפי דין וכמי שהתקשר בעסקת יסוד נושא השירות לפי דין;
(3) WePay לא תהיה אחראית לכל תוצאה העלולה להיגרם מהסתמכות על האפליקציה או שימוש בה והדבר נעשה באחריותו האישית של המשתמש. יש לנקוט שיקול דעת מתאים בעת השימוש בשירות.
(4) כל מערכת ממוחשבת ורשת תקשורת סובלת לעתים מתקלות. השימוש בשירות חשוף לסיכונים הטבועים במערכת ממוחשבת ובמערכות תקשורת. WePay עושה כל מאמץ להקטין את מספר התקלות למינימום ולאפשר למשתמש להמשיך ליהנות מהשירות בכל עת. על אף האמור, אין אפשרות למנוע לחלוטין את התקלות והסיכונים האמורים.
לפיכך, WePay תהיה פטורה מאחריות לכל נזק, הפסד והוצאה כלשהם או לשיבוש במידע, העלולים להיגרם למשתמש כתוצאה, בין היתר, מהגורמים הבאים: הפסקות זמניות במתן שירותי תקשורת שיבושים ותקלות אחרות בקווי תקשורת או זמינותן וזמני התגובה של המערכות הממוחשבות, שיבושים במידע ובנתונים או תקלות אחרות שאינן בשליטת WePay וWePay לא יכולה הייתה למנען במאמץ סביר.

8. שירותי SMS במסגרת השירות
הצטרפות לשירות הינה באמצעות מספר מנוי סלולארי - מספר זה משויך למכשיר טלפון סלולארי המוחזק על ידי המשתמש, בשליטתו ובבעלותו (לעיל ולהלן: "המכשיר") ותומך בשירותי קבלה ומשלוח של מסרונים (SMS) וכן בהפעלה של פרוטוקול גלישה אינטרנטית באמצעות רשת הסלולר ובאמצעות wi-fi . מספר המנוי משויך לספקי התקשורת ומובהר בזאת כי אלו יהיו חשופים למידע נשוא השירות המועבר באמצעותם. חלק מהודעות השירות מסופק, נכון למועד זה, באמצעות מסרונים (SMS) הנשלחים אלינו למכשיר או באמצעות רשת האינטרנט. לפיכך, בהסכמה לתנאים אלו או בעצם השימוש באפליקציה - המשתמש מסכים למשלוח וקבלת מסרונים (SMS) בקשר עם השירות. משלוח מסרון (SMS) יבוצע סמוך לאחר ביצוע הוראת תשלום על ידי השולח ועל כן עשוי להישלח ולהתקבל גם בימי שבת וחג.

9. קניין רוחני
מלוא זכויות היוצרים והבעלות באפליקציה ובמידע הנכלל בה או המסופק באמצעותה הינם ויוסיפו להיות בכל עת קניינה של WePay. הסימנים המופיעים באפליקציה הם קנייניים של WePay בין אם אלו רשומים ובין אם לאו; אין לעשות כל פעולה שיש בה כדי לפגוע בזכויות הקניין בסימנים אלה. האפליקציה בכללותה, כולל כל המידע המופיע בה, התוכנה שעליה מבוססת האפליקציה, מידע וחומר שהגישה אליהם נעשית באמצעות האפליקציה מוצעים לשימוש כמות שהם (AS IS), ואינם מותאמים לצרכיו של משתמש ספציפי או לשם פעולה מסוימת. חל איסור על כל פעולה של שכפול, צילום, הדפסה או שימוש בפלט מתוך האפליקציה לצורך הפצה או פרסום או לשם מסחר באלו בכל דרך שהיא; כמו כן חל איסור על כל פעולת תכנות מכל סוג באפליקציה ובכלל זה ומבלי למעט, הנדסה לאחור (reverse engineer) של האפליקציה, דקומפילציה (decomplication) של האפליקציה, שינוי, עריכה, תכנות מחדש של קוד האפליקציה, וכל ניסיון לפענח מבנה, צפנים או קוד האפליקציה.

10. עמלות
WePay שומרת לעצמה את הזכות לגבות תשלום או עמלה בגין השימוש באפליקציה בשיעורים ובמועדים שיהיו קבועים בתעריפון WePay בכפוף לכל דין ותיידע את הלקוח מראש ובכתב.

בנוסף, ייתכן כי יחול על המשתמש חיוב נוסף על ידי צדדים שלישיים בגין שימוש ברשת האינטרנט, חיבור לרשת סלולארית ושימוש בחבילות מידע באמצעות ספק התקשורת הסלולר או חיובי עמלות על ידי בנקים או חברות אשראי או צדדים שלישיים אחרים שמולם יפעיל המשתמש את הארנק.

11. סיום השירות
ניתן לסיים את השירות בכל עת באמצעות מחיקת האפליקציה ממכשיר הטלפון הנייד; על אף האמור לעיל, באם יקבע על ידי WePay, שנעשה שימוש לרעה בשירות או בקרות סיטואציה חריגה אחרת, תהא WePay רשאית להפסיק את השירות באופן מידי ולפעול על פי דין לגביית תשלום בגין כל נזק שנגרם ו/או ייגרם לה או למשתמש כלשהו בארנק ו/או למוטב ו/או לספק ו/או לצד שלישי.

12. שינויים לשירות
WePay רשאית להפסיק את השירות בכל עת, באופן מלא או חלקי וכן רשאית WePay בכל עת לשנות את האפליקציה, את אופן ביצוע השירות, לבצע שינוי תכנים או עיצובים וכן להוסיף, לצמצם, או לגרוע מהשירות כולו או חלקו, על פי שיקול דעתה המוחלט והבלעדי של WePay.

13. כללי
(1) תנאי שימוש אלו באים להוסיף על כל הסכמה, הסכם ומסמך הקיימים בין המשתמש ל-WePay ואין בתנאי שימוש אלו בכדי לגרוע או לשנות מכל הסכמה, הסכם ומסמך הקיימים בין המשתמש ל-WePay; (2) השימוש באפליקציה וכל הליך משפטי הקשור או נובע לשימוש באפליקציה ולאפליקציה יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל ויובאו לדיון בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב ישראל בלבד; (3) תנאי שימוש אלה, וכן שימוש בשירות ובאפליקציה אינם יוצרים ולא יתפרשו כאילו הם יוצרים יחסי שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד-מעביד, יחסי שליחות או יחסי נותן-מקבל זיכיון בין הצדדים; (4) כל הוראה מהוראות הסכם זה אשר תימצא חסרת תוקף או בלתי חוקית או בלתי ניתנת לאכיפה לא תפגע בתחולתן או בתוקפן של יתר הוראות הסכם זה.
(5) צוות WePay ישמח לקבל ממך פידבק היזון חוזר על חווית המשתמש שלך בארנק על מנת לעזור ל-WePay לשפר את איכות המוצר והאפליקציה. אנא שלחו את הפידבק ו/או תקלות שחוויתם במהלך השימוש בארנק, לאימייל שכתובתו: info@wepayfs.com

14. פניה בלשון זכר או נקבה - יש לראותה כמיועדת לשני המינים.